ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
โดยมีทางหลวงหมายเลข 42 จากอำเภอยี่งอผ่านตำบลยี่งอมาตำบลลุโบะบือซาไปทางตำบลลุโบะบือซาและมี ถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมไม้ไผ่  ถนนลูกรังถนนดิน  ซึ่งเป็นถนนโครงข่ายเข้าสู่ทุกหมู่บ้านของตำบล  สภาพถนนใช้ได้ดีในฤดูแล้ง  ส่วนฤดูฝนการคมนาคมบางส่วนไม่สะดวก  การบริการระหว่างตำบลกับอำเภอมีรถยนต์รับจ้างบริการ

การไฟฟ้า
   - จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าเข้าถึง 6 หมู่บ้าน
   - จำนวนประชากรใช้ไฟฟ้ายังไม่ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ประกอบด้วย บึง ลำคลอง หนองน้ำ และอื่น ๆ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย/ทำนบ  6 แห่ง
   - บ่อน้ำตื้น  654 แห่ง
   - บ่อบาดาล  21 แห่ง

ป่าไม้ ป่าชุมชน     
 เป็นป่าพรุบาเจาะ
 
^