ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

Personnel

คณะผู้บริหาร

  
 • thumbnail

  นายจิรเดช ซามาเละ

  ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0898797799

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0892946941

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0899748488

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายดุลลาเต๊ะ มะดียาะ

  ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

   0821878756

  lubobuesa@gmail.com

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ตำแหน่ง : ประธานสภา อบต.

   0899773462

  office@lubobuesa.go.th

  
 • thumbnail

  นายมะอูเซง ยามาบาลา

  ตำแหน่ง : รองประธานสภา

   0952031825

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นางสาวนูรียะ ยูโซะ

  ตำแหน่ง : เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

   0925786920

  lubobuesa@gmail.com

  
 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  ตำแหน่ง : สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

   0850818395

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.3

   0937929094

  lubobuesa@gmail.com

 • 
 • thumbnail

  นานรอมือลี รอมะซา

  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.ม.4

   0632422400

  lubobuesa@gmail.com

สำนักปลัด

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเมาะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด

   0622917763

  
 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

   0622917763

  
 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

   0904806645

  
 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

   0843969175

 • 
 • thumbnail

  นายซอลีฮิม วาเตะ

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   0980147445

 • 
 • thumbnail

  นางสาวปัทวรรณ ไชยสนิท

  ตำแหน่ง : นิติกร

   0950181312

 • 
 • thumbnail

  นางสาวกานต์รวินท์ ยากะบิล

  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

   0818450260

 • 
 • thumbnail

  นางสาวฟิรดาวซ์ เจ๊ะโซ๊ะ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

   0907124322

  
 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

   0848592270

  
 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

   0892940638

 • 
 • thumbnail

  นายอาบีดีน บุญมาเลิศ

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

   0624858169

 • 
 • thumbnail

  นายมะเพาซ๊ บีรู

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0807372656

 • 
 • thumbnail

  นายอิสแมง โตะสะ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0892979323

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง :

   

กองช่าง

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

   

  
 • thumbnail

  นายอัซวัลย์ หะยีหวัง

  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา

   0850804078

  
 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา

   

 • 
 • thumbnail

  นางแมะ โตะสะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   0874757052

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : ผู้อำนายการกองการศึกษา

   

  
 • thumbnail

  นางสาวอามีเนาะ ตาหะแมง

  ตำแหน่ง : ครู

   0862879185

 • 
 • thumbnail

  นางสาวนูรียา วาจิ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

   0955940286

 • 
 • thumbnail

  นางต่วนซารีนา นิมุ

  ตำแหน่ง : ครู

   0879071142

  
 • thumbnail

  นายอับดุลรอฮิม หะยีมะเกะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   0980397303

 • 
 • thumbnail

  นายอับดุล แซหะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   0987293293

 • 
 • thumbnail

  นางนูรีดา สะมะยี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   0977097753

กองคลัง

  
 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง

   0808697190

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชีนักวิชาการงานเงินและบัญชี(ชพ.)

   

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สินนักวิชาการพัสดุ(ชพ.)

   

  
 • thumbnail

  นางมัตตรียา บิ้ง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

   0612410442

 • 
 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

   0630621128

 • 
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

   

  
 • thumbnail

  นางสาวอัสมะ เจะนิ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   0935890570

 • 
 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

   0872871168

  
 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   0815407658

 • 
 • thumbnail

  นางสาวรุสลีนา ตอเละ

  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

   0980405699

หน่วยตรวจสอบภายใน

  
 • thumbnail

  ว่าง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน

   

^