ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ กองคลัง อบต.ลุโบะบือซา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถาม/
หรือเสนอความคิดเห็นของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1658735816.pdf

Relate

^