ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถาม/
หรือเสนอความคิดเห็นของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

http://www.lubobuesa.go.th/datas/file/1658735314.pdf

Relate

^