ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานการเงิน

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2565 อบต.
ประกาศอบต.ลุโบะบือซาเรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2565 อบต.

11 ม.ค. 2566 0 7

ประกาศอบต ลุโบะบือซาเรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรองประจำปีงบประมาณ2565 อบต ลุโบะบือซา

1
^