ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

โครงการ สร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ได้จัดโครงการ สร้างบุคคลต้นแบบ ลด ละ เลิก บุหรี่ ได้มีวิยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขประจำตำบลลุโบะบือซามาให้ความรู้เกียวกับโทษ
^