ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ยินดีต้อนรับเข้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซาอย่างเป็นทางการ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

  รวมภาพกิจกรรม

-
>> ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 อบต.ลุโบะบือซา ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 ) มีคุณสมบัติดังนี้
  1. มีภูมิสำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด สำนักปลัด ณ อบต.ลุโบะบือซา ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1 .บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ ( สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ )

คิวอาร์โค้ด บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

วีดีโอ

Youtube
ขั้นตอนการเสียภาษีป้ายของผู้ประกอบการในตำบลลุโบะบือซา
Youtube
ชาวลุโบะบือซาร่วมกันฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด
Youtube
งานจัดเก็บรายได้กองคลัง
Youtube
การแสดงอานาซีดวันแม่แห่งชาติ ปี 58
Youtube
to be number one ชุมชนลุโบะบือซา

ดูทั้งหมด

กระดานสนทนา

อ่านต่อ

 
 
^