ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ยุทธศาสตร์        ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        แนวทางการพัฒนา
            1.  ก่อสร้าง  บุกเบิก  ปรับปรุง  บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน  เขื่อน ระบบระบายน้ำ
            2. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
            3.  จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

        ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
        แนวทางการพัฒนา
        1  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานาร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
        2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
         3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         4.  ป้องกัน บำบัด และกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติราชการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
        5.  ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย  การกีฬา   และนันทนาการ
        6.  ส่งเสริมการป้องกัน รักษา  ควบคุม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

        ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
        แนวทางการพัฒนา
        1.  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
        2.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
        3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
        4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

        ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
        แนวทางการพัฒนา
        1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดน
        2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
        3.  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        แนวทางการพัฒนา
        1.  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        2.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนและมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
        4.  จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

        ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน ศีลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        แนวทางการพัฒนา
        1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบทอดจารีตประเพณี ศีลปวัฒนธรรม
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
        3. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
        5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของเด็กเยาวชน เยาวชนและประชาชน

        ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
        แนวทางการพัฒนา
  1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคคลในองค์กร
  2. พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและสร้างทัศน์คติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
  6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร

 
^