เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่   14 / 2563 เรื่อง   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 14 / 2563 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

13 ม.ค. 2563 0 136

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 14 2563 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งข่าวสารการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรี

25 มี.ค. 2562 0 98

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือ  การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

16 พ.ค. 2560 0 122

คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

1
^