เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายจิรเดช ซามาเละ

  นายก อบต.

 • thumbnail

  นายสะมาแอ ตูแป

  รองนายก อบต.

 • thumbnail

  นายมะบารี สาและ

  รองนายก อบต.

 • thumbnail

  นายมาหะมะอาลี นิมอ

  เลขานุการนายก อบต.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายมัสกี ปาเนาะ

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายอับดุลอายิ ยาอิง

  สมาชิกอบต.หมุ่ที่5

 • thumbnail

  นายสะอุดี ตาสามา

  สมาชิกอบต.หมู่ที่1

 • thumbnail

  นางมาดีฮะ สะดียามู

  สมาชิกสภา อบต.ม.2

 • thumbnail

  นายมะอูเซง มะดีเย๊าะ

  สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • thumbnail

  นายมะสะกรี ตูแป

  สมาชิกสภา อบต.ม.3

 • thumbnail

  นายเจ๊ะฮามิ นิสายู

  สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • thumbnail

  นายอนันต์ มืองาฉา

  สมาชิกสภา อบต.ม.4

 • thumbnail

  นายมาหะมะ ยามาอาโง

  สมาชิกสภา อบต.ม.5

 • thumbnail

  นายมะรง ลาเตะ

  สมาชิกสภา อบต.ม.6

 • thumbnail

  นายเจ๊ะอูเซ็ง ยามาบาลา

  รองประธานสภา

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพาตีเม๊าะ ซะรีแลแม

  นักบริหารงานท้องถิ่น ( รองปลัด อบต. )

 • thumbnail

  นางวิชุดา กูลเกื้อ

  นักบริหารงานทั่วไป ( หัวหน้าสำนักงานปลัด )

 • thumbnail

  นายซอลฮา อูมา

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวฮายาตี สาแลมา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยารีตา อาดีนสกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวฟาตีเมาะ หะเดวา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาวนูไอนี ปะดอมะ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายมาหะมาสักรี เจ๊ะเฮาะ

  พนักงานทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  นายมะซาอูดี อาแว

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายมาหะมะ ตาเย๊าะ

  ผู้ช่วยช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายศิรินทร์ ลิอีลา

  ผู้อำนายการกองการศึกษา

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวกุสุมา สุวรรนพงษ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บข้อมูล

 • thumbnail

  นางสาววันไซนัฟ แวสาและ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางไซหม๊ะ เจะโนะ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวมูนีเร๊าะ นิสายู

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

^