เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่  66 / ๒๕๕7 เรื่อง  มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกอบต.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 66 / ๒๕๕7 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกอบต.

10 ส.ค. 2559 0 83

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 66 ๒๕๕7 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

1
^