เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557

12 ก.ย. 2560 0 0

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ ศ 2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557

12 ก.ย. 2560 0 63

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ ศ 2557

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557

16 ส.ค. 2560 0 42

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ ศ 2557

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่  66 / ๒๕๕7 เรื่อง  มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกอบต.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 66 / ๒๕๕7 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกอบต.

10 ส.ค. 2559 0 128

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา ที่ 66 ๒๕๕7 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

1
^