ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

1
^