เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 (1 ตุลาคม 2562- 30กันยายน 2563)
การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 (1 ตุลาคม 2562- 30กันยายน 2563)

28 ธ.ค. 2563 0 76

การรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี2563 รอบเดือนธันวาคม2563 1 ตุลาคม 2562 30 กันยายน 2563

รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน

20 ธ.ค. 2562 0 175

รายงานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมารตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ ศ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

1
^