ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

30 เม.ย. 2565 0 0

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ ศ 256๕

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม  และความโปรงใสภายในหนวยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

30 เม.ย. 2565 0 59

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ ศ 256๕

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจให้ก่อให้เกิดการทุจริต
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจให้ก่อให้เกิดการทุจริต

30 เม.ย. 2565 0 56

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจให้ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

1
^