ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

23 มี.ค. 2566 0 9

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน อบต ลุโบะบือซา

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

21 มี.ค. 2566 0 7

คำสั่งที่ 274 2565 เรื่อง แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

30 เม.ย. 2565 0 151

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ ศ 256๕

1
^