ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕
รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๕

30 เม.ย. 2565 0 98

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจําปงบประมาณ พ ศ 256๕

1
^