ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่าง
 
>
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลการดำข้อมูลการดำเนินงานเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

07 ต.ค. 2564 0 95

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอ ความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม
ประกาศแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม

06 ม.ค. 2564 0 97

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕64

ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ กองคลัง อบต.ลุโบะบือซา
ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ กองคลัง อบต.ลุโบะบือซา

29 ธ.ค. 2563 0 117

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นของกองคลังองค์การบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์

29 ธ.ค. 2563 0 114

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรีย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรีย

22 มี.ค. 2562 0 318

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ

1
^