เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารตำบลลุโบะบือซา เรื่อง  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ประกาศองค์การบริหารตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

19 มิ.ย. 2562 0 121

ประกาศองค์การบริหารตำบลลุโบะบือซา เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1
^