เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธ์(โครงการสาธารสุข)

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุึโบะบือซาจัดโครงการส่งเสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธ์(โครงการสาธารสุขด้านพระราชดำริ )ให้กับสตรีวัยเจริญพันธ์ในพื้นตำบบลุโบะบือซา โดยมีวิทยากรของ รพ.สต.ตำบลลุโบะบือซา
^